ਜੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ

ਐਕਸਜੇਸੀਐਨਸਰ 360 °

ਦਫਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ

Office environment
Office environment
Office environment
Office environment
Office-environment
Office-environment

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਟੀਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

Team building
Team building